Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)
handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Webhostplus BV-AHO, ongeacht of deze
samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen,
(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor
zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING

1. Inschrijving voor de door Webhostplus BV-AHO te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.
2. Webhostplus BV-AHO bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 4. PRIJZEN 

1. Bij inschrijving via een online inschrijfformulier gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de gerelateerde website die door Webhostplus BV-AHO wordt onderhouden.
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het online aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het eventuele cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

ARTIKEL 5. BETALING

1. Na inschrijving zoals bedoeld in artikel 3, wordt er direct betaald via de betreffende website of een overboeking gedaan door opdrachtgever. Tot aan het moment van ontvangst van betaling door Webhostplus BV-AHO, is de overeenkomst niet gesloten en heeft Webhostplus BV-AHO uitdrukkelijk het recht de cursusplaats vrijelijk beschikbaar te stellen aan derden.
2. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Webhostplus BV-AHO een voorschotnota met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
3. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Webhostplus BV-AHO of door middel van storting op een door Webhostplus BV-AHO aangewezen bank- of girorekening.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Webhostplus BV-AHO voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de voorschotnota door Webhostplus BV-AHO is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 6. ANNULERING 

1. Opdrachtgever ziet af van de wettelijke bedenktijd wanneer het product binnen 14 dagen geleverd wordt.
2. Opdrachtgever en cursist hebben 14 dagen bedenktijd na aanschaf van het digitaal product. De aankoop wordt per direct definitief wanneer de 14 dagen verstreken zijn of wanneer de cursus en/of het examen is gestart. Bij een downloadbaar product vervalt de bedenktijd direct na het downloaden.
3. Als annuleren nog mogelijk is wordt €5,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.

4. LET OP! Iedere cursus wordt afgerond met een examen en bij slagen examen wordt er een certificaat afgegeven. Zodra het examen is afgerond en het certificaat is afgegeven vervalt het recht op retour aankoopbedrag.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Webhostplus BV-AHO is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Webhostplus BV-AHO of de annulering van de cursusovereenkomst door Webhostplus BV-AHO, tenzij aan Webhostplus BV-AHO opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Webhostplus BV-AHO op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wél aansprakelijk is voor schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
4. Opdrachtgever verplicht zich uitdrukkelijk de door haar opgegeven deelnemers ervan op de hoogte te stellen dat de deelname aan de cursus op eigen risico geschiedt.
5. Schade die voortkomt door externe factoren zoals bijvoorbeeld storing server worden niet vergoedt.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, de adviezen en verstrekte informatie, video- en foto-opnames en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Webhostplus BV-AHO voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webhostplus BV-AHO is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal en gegeven presentaties te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 9. VERVANGING DOCENT OF TRAINER

1. Webhostplus BV-AHO is te allen tijde gerechtigd een leraar, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer van gelijk niveau.

ARTIKEL 10. RECLAME

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van Webhostplus BV-AHO. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Webhostplus BV-AHO en overeenkomsten tussen Webhostplus BV-AHO en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet anders voorschrijft.

d.d. 04-02-2021